Blin

This is a page for posts in Blin language. Articles. Songs. Video Clips. etc.

መርሓባ!

ሕሹማን ብሊና ጋብድ ነበብድትኖኽር ሸኑርትኖኽር ገረስደናኽር ናውክ፥ ይና አደራ ጃርልድ ደባንዲ ራሕመትዲ በጀኽንተት። ጃር ሒልድ፥ ቆል ጃርዅ ብሊና ጋብድ ነበብስሮኽር ሸኑርስሮኽር መታን ገድ ጃርዅሊ እምኖ ብርፍ የኵን እንኵዅን። ይሻንሲ ነፍዕራ ዮ ክማነስክ ናትክ ነት ስኵስየልሎምኻ ሳደኵን። ጃብራ ያ!
Merxaba!
Xéshshuman bélina gabéd nebebdéténokhér shenurténokhér geresdenakhér nawék, yéna jarléd debandi raxmetdi bejjekhéntet. Jar xiléd, qol jarkhw bélina gabéd nebebsérokhér shenursérokhér metan ged jarkhwéli émno bérf yekwn énkwékhwén. Yéshansi nefcéra yo kémanes naték net sékwséyellomkha sadekwn. Jabra ya!

ሕላይ

ሃሌ ሉያ ይያ – http://www.youtube.com/watch?v=y8esab7WiCc

4 Responses to Blin

  1. Medhanit.Abrehe.Tesfu. says:

    Dear Adhanom hawey this is me Medhanit I lost you be fore but thank goodness I have found you again!

  2. Ftsum Kflom says:

    Our Lord is great and mercy full.
    Thanks so much brother Adhanom God Him self He will give you reward. So go on by greac of God.
    Abshrka yidan Adhanom enti teleyrakhu KRSTOS SMASELANI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s